Dat de koopkracht op dit moment zwaar onder druk staat, is overduidelijk. Het kabinet zinspeelt op plannen om de koopkracht te repareren. Volgens geluiden uit het Binnenhof gaat het kabinet in 2023 pak ‘m beet € 15 miljard uitgeven aan maatregelen om de koopkracht op te krikken. De financiering hiervan moet met name komen van de ondernemer, zo is het idee. Twee maatregelen zullen de ondernemers waarschijnlijk het meest raken, te weten een verhoging van het minimumloon met 10% en de stijging van de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 van 15% naar 19%.

Op Prinsjesdag worden de plannen daadwerkelijk bekend, waarna de Tweede en Eerste Kamer deze moeten goedkeuren. Totdat het zover is, staat dus nog niets vast.

De voorgenomen maatregelen

De voornaamste maatregelen die de overheid wil nemen, zijn volgens de uitgelekte plannen de volgende:

 • Minimumloon stijgt met 10%

Het was al het plan om het minimumloon geleidelijk (in drie jaar tijd) met 7,5% te verhogen. Dat wordt 10% in een keer, namelijk vanaf 2023. Werkgevers dragen hiervan de lasten. Omdat de AOW en de bijstand aan het minimumloon zijn gekoppeld, stijgen die uitkeringen eveneens.

 • Lagere accijns op brandstoffen blijft

Het is de bedoeling dat de lagere accijns op brandstoffen van kracht blijft tot 1 juli 2023 en daarna nog vijftig procent daarvan. Het gaat dan om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter.

 • Energiebelasting omlaag

De btw op energie stijgt vanaf 1 januari 2023 weer naar het reguliere tarief van 21% in plaats van 9%. Daarentegen daalt de energiebelasting, de heffing op het gebruik van gas en stroom, flink.

 • Lagere inkomstenbelasting en hogere arbeidskorting

Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat in 2023 omlaag, van 37,07% naar 37,05%. De arbeidskorting, de heffingskorting die je krijgt als je werkt en die nu nog maximaal € 4.260 bedraagt, stijgt.

 • Toeslagen gaan omhoog

Het kabinet beoogt een aantal toeslagen te verhogen, te weten de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget. De zorgtoeslag stijgt eenmalig naar € 400 per jaar. De huurtoeslag zou structureel omhoog gaan met ruim € 200 per jaar.

 • Hogere beurs voor uitwonende studenten

De komende twee jaar gaat de beurs voor studenten die niet meer thuis wonen, omhoog. Het kabinet trekt hiervoor € 250 miljoen uit.

 • Energietoeslag voor sommige huishoudens

‘Kwetsbare’ huishoudens kunnen in 2023 op een energietoeslag van ongeveer € 1.300 rekenen.

Hoe de maatregelen worden bekostigd

Uiteraard moet dit geld ergens vandaan komen. Hiervoor denkt het kabinet aan het volgende:

 • Vennootschapsbelasting naar 19%

Het tarief van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting gaat van 15% naar 19%. De eerste schijf zou vanaf 2023 al lopen tot € 200.000 winst in plaats van tot € 395.000, zoals nu het geval is. Dit komt daar dus nog bij.

 • Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat sneller afgebouwd worden dan al de bedoeling was. Hoe (snel) is nog niet bekend.

 • Overdrachtsbelasting stijgt nog meer

De overdrachtsbelasting voor andere panden dan woonhuizen, zoals voor kantoorpanden en vakantiehuisjes, zou in 2023 al stijgen van 8% naar 10.1%. Dit percentage zou nu nog hoger worden, namelijk 10.4%. Dit komt neer op een stijging van 30% van de overdrachtsbelasting. Voor huizen voor eigen bewoning, blijft deze belasting 2%.

 • Box 3-tarief omhoog

Het tarief in box 3 over inkomsten uit sparen en beleggen gaat stapsgewijs omhoog van 31% naar 34%. De belasting neemt hierdoor met bijna 10% toe. De kleine spaarder wordt ontzien door een toename van het heffingsvrije vermogen van € 50.000 naar € 57.000.

 • Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon afgeschaft

De doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon zou al dalen van 25% nu, naar 15% vanaf 2023. Het idee is om deze marge in zijn geheel af te schaffen. Dit heeft tot gevolg dat je de hoogte van het loon van de dga vanaf 2023 niet meer mag vergelijken met 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, maar dat je 100% als uitgangspunt moet nemen.

 • Extra belasting energiebedrijven

Energiebedrijven betalen straks extra belasting omdat de zogeheten mijnbouwheffing wordt verhoogd.

Kortom: het zijn vooral de ‘minima’ die profiteren van de koopkrachtmaatregelen. Bedrijven en ondernemers betalen – naast de overheid zelf – de rekening.